ساعات کاری

.Pars Lab

 ساعت کاری آزمایشگاه از 7 صبح لغایت 20 عصر بصورت یکسره میباشد.