راهنمای جوابدهی

.Pars Lab

 مراجعه کننده گرامی جهت دریافت نتایج آزمایش از طریق منوی جوابدهی آنلاین<<<  جوابدهی از طریق سایت اقدام فرمایید.

جهت ورود:

نام کاربری شماره پذیرش می باشد.

و کلمه عبور شماره تلفن اعلام شده شما در زمان پذیرش می باشد.