نظرسنجی

مراجعین
امکانات موجود در اتاق پذیرش اعم ازسطل زباله و ... در جهت نظافت پذیرش اتاق پذیرش به چه صورت است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت پذیرش چقدر است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از نحوه پاسخگوئی به سوالات شما از طرف پرسنل پذیرش چقدر است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از امکانات موجود در بخش پذیرش چقدر است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت نمونه گیری چقدر است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از نحوه پاسخگوئی به سوالات شما از طرف پرسنل نمونه گیری چقدر است
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
امکانات موجود در اتاق نمونه گیری در جهت نظافت مثل سطل زباله و ... به چه صورت است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
رضایت شما در جهت استفاده از سرویسهای بهداشتی با توجه به نظافت آن به چه صورت است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از رعایت نکات ایمنی حین نمونه گیری چقدر است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
آیا توضیحات داده شده جهت نمونه گیری(ادرار،مدفوع،...)کامل و شفاف بوده؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف